Blå skilt på Øyra

Dei av oss som har vandra gatelangs i byar og tettstader, har kanskje lagt merke til blå skilt på nokre av husveggane. Og så har vi lese tekstane på skilta med interesse. For her er det opplysningar å finne om hushistoria – kven teikna huset, kven budde her, kva blei det elles brukt til? I Sauda har vi til no berre eit slikt, blått skilt. Det står på ytterveggen på Tinghaug. Der kan ein lese om historia til kunstnarbustaden som no er blitt ein kjær søndagskafé i sommarsesongen.

Men no skal det bli fleire skilt i Sauda, og dei kjem i sentrum. Tysdag ettermiddag i neste veke kan alle som vil vere med på ei lita byvandring på Øyra. Då vil Sauda sogelag avsløre kva for fem bygg som har fått blått skilt på veggen. Og naturleg nok, då vil dei som blir med, få vite kvifor nett desse bygga er valt ut. Det er berre å møte opp på Bankplassen utanfor «Den grønne banken» klokka 1700 og bli med på sentrumsrunden. Etterpå serverer vi kaffi, vaflar og litt underhaldning i hagen bak Kløver. Då blir det og tid for ein liten lokalhistorisk drøs. Kanskje vil nokon meine at andre hus skulle ha vore æra med skilt. Dei skal vite at til hausten ein gong vil vi by på nok ein sentrumsrunde og fem nye blå skilt.

Det er Sparebankstiftelsen i Sauda som har løyvt pengane til dette prosjektet, og det er Sauda sogelag særs takknemleg for.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 24. mai
  • Tidspunkt: kl 17:00
  • Stad: Bankplassen

Sauda i vikingtida

I år er det 1150 år sidan slaget i Hafrsfjord då Harald Hårfagre samla landet til eit rike. Så seier i alle fall soga. Då er det naturleg at jubileet blir ekstra heftig markert her i Rogaland. Og det blir det, med ein jubileumsfest som varer i heile elleve dagar til ende, med programstart i Haugesund 9. juni, og avslutting i Hafrsfjord 19. juni.

Vi i Sauda sogelag tjuvstartar jubileet alt på tysdag. Då blir vikingtida tema i Storesalen på Folkets Hus med lokalhistorikaren framfor nokon annan i Sauda, Arnvid Lillehammer. Han har sjølv valt overskrifta for kvelden: «Sauda i vikingtida – kan me seia noko om det?». Og han fortel at han vil freiste å svare både på det spørsmålet og fleire andre om Sauda meir enn tusen år tilbake i tid. Arnvid seier han vil kome inn på den generelle bakgrunnen for denne perioden i landet vårt si historie, og så vil han kome nærmare inn på Sauda si vikinghistorie. Han vil ta utgangspunkt i dei få gjenstandane frå denne tida som er funne i kommunen. Han nemner mellom anna sølvskatten som blei funne under Staurhidler, like bak rådhuset ein gong på 1800-talet. Og så seint som i 1944 kom Paul Austarheim over ein gullbrakteat i åkeren på garden hans på Teig. Kan desse og andre funn fortelje oss noko om bygda vår, og korleis folk levde så langt tilbake i tida? Vi reknar med at Arnvid, som jo er utdanna arkeolog, vil grave fram svar på desse og mange andre spørsmål om Sauda i vikingtida.

Denne gongen blir det ikkje musikk i pausen. «Vikingarna» kunne ikkje kome. Men ein matbit og te eller kaffi til alle, det blir det heilt sikkert. Ver velkomne til vikingkveld på Folkets Hus.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 26. april
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Storesalen, Folkets Hus

Kva vil du lesa om?

Skriftstyret skal planleggja nye årsskrift og ønskjer nå å høyra frå lesarane.

Kva er det som fengjer? Er det noko ein skulle hatt meir/mindre av? Har du tips om eit tema som burde vore med, og kanskje også kven som kunne skriva ein artikkel? Er det for mange eller for få bilete? Har du andre innspel til årsskrifta?

Gi tilbakemelding!

Kjekt om du vil bruka nokre minutt på å fylla ut skjema under. Du treng ikkje oppgje namn (undersøkinga er anonymisert).