Dr Gramstad i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til det første møtet i 2020. Då får vi besøk av Sigved Gramstad som kjem for å fortelje om faren, Olav Gramstad sitt liv og virke i Sauda.

I meir enn førti år var doktor Gramstad sjølve legen i Sauda – alltid til teneste for liten og stor, ung og gamal, med ein arbeidskapasitet alle beundra. Han kom til bygda i 1939, slutta som distriktslege i 1975, men heldt fram med legepraksisen i Hellebygget til i 1985. Då var han 77 år gamal.

Sigved Gramstad blei også lege. No er han pensjonist i Haugesund, og tysdag tar han turen inn til Sauda og til sogelaget.

Eg vil presentere faren min på ein litt annan måte enn slik dei fleste saudabuane kjente han. Det blir vel nærast som eit uhøgtideleg kåseri om doktor Gramstad som pappa Olav, og om korleis eg opplevde hans store arbeidskapasitet, men også hans evne til å hente seg inn igjen etter strie arbeidsøkter.

Som vanleg når Sauda sogelag inviterer til møte i februar, blir det også sett av tid til å avvikle årsmøte med dei vanlege årsmøtesakene. Det nye i år er at både rekneskap og årsmelding er lagt ut på heimesida vår: sauda-sogelag.no Der kan alle som vil, gå inn og sjå korleis det står til med aktivitet og økonomi i laget.

Og også på møta i 2020 byr vi på sogelagsmat og allsong. Dei faste musikantane er allereie godt i gang med øvingane. Ver velkomne.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 18. februar
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret

Årsmelding for Sauda sogelag 2019

Årsmøtet vart avvikla 19. februar 2018 på Eldresenteret. 61 tilhøyrarar var til stades.

Desse har sete i styret i 2019:

Leiar Aslaug Astad (valt i 2018)
Nestleiar Jan Ringstrand (valt i 2019)
Kasserar Anne Brit Solland (valt i 2018)
Skrivar Roar Lund (valt i 2019)
Styremedlemmer Marit Rusten Birkeland (valt i 2018)
Liv Kari Solli (valt i 2018)
Varamedlemmer Wenche Johnsen (valt i 2019)
Kristoffer Nødland (valt i 2019)
Revisor Bernt Egil Strømme (valt i 2019)
Valnemnd Aslaug Tangeraas og Ruth Klungtveit (valt i 2019)

I skriftstyret, som ikkje er vald av årsmøtet, har desse sete: Roar Lund (leiar), Aslaug Tangeraas, Kirsten Hellerdal Fosstveit, Sigmund Andersen, Wenche Pleym og Lars Olav Fatland.

Også i 2019 takkar vi kjøkkengjengen for ein heilhjarta innsats på alle lagsmøta med å lage til maten og å servere: Marit Rusten Birkeland (leiar), Laila Hoftun,  Martha Brit Fløgstad , Berit Saua og  Laila Hardeland.

Oscar Waage-Pettersen (piano) og Sigmund Andersen (gitar) har som vanleg stått for dei musikalske innslaga på møta. Også dei skal ha takk.

Laget har 170 medlemer   pr 31.12.2019.

Sauda sogelag har to æresmedlemer: Bjørg Oftedal og Aslaug Astad.

I 2019 har vi hatt 12 styremøte. I tillegg har styret hatt mange arbeidsmøte.  Markeringa og feiringa av sogelaget sitt 40-årsjubileum har prega arbeidet vårt  dette året. Planlegginga av jubileumsarrangementa har vore arbeidskrevjande og tatt mykje tid, men har samstundes vore eit veldig kjekt arbeid. Det same har arbeidet med skiltløypa i Åbøbyen vore. I årsmeldinga vil styret trekkje fram følgande møte og arrangement:

  • Jubileumsfest på Sauda Fjordhotell 31. januar. 77 medlemmar var til stades. I tillegg til fleire kulturelle innslag kåserte Arnvid Lillehammer om «Sju kvinneportrett – 300 års bygdesoge».
  • Jubileumstur 20. august for 22 påmelde medlemmar med buss til Eidsborg, til Vest-Telemark museum og Eidsborg stavkyrkje og heim om Rauland og stopp ved kyrkja der.
  • Avvikling av årsmøte i Rogaland historielag i «Nyesalen» på Folkets hus 23. mars. 70 delegatar og utsendingar møtte. Roar Lund var årsmøtedirigent. Aslaug Astad deltok som styremedlem i RH medan Anne Brit Solland, Marit Rusten Birkeland, Jan Ringstrand og Roar Lund var delegatar for Sauda sogelag. Deltakarane blei vist rundt med buss i Sauda.
  • Opning av skiltløypa i Åbøbyen 21. september. Riksantikvar Hanna Geiran klipte snor og slik markerte ho at jubileumsgåva til saudabuen, ei skiltløype med 15 forklarande skilt var opna. Det var ei gåve frå Sparebankstiftinga i Sauda på 250 000 kroner og stor arbeidsinnsats frå styret som gjorde det mogleg å få til ei slik lokalhistorisk løype. Styret vil spesielt takke Kirsten Hellerdal Fosstveit, som ikkje er styremedlem, for ein imponerande og avgjerande arbeidsinnsats her.

Vi har elles hatt desse medlemsmøta i 2019:

  • februar: Årsmøte i Sauda sogelag og «Sauda idrettslag 1919 – 2019» ved Kåre Rød. Han hadde sett som undertittel: Samfunnsengasjement, MOT, stolte øyeblikk og betre folkehelse. 61 frammøtte på Eldresenteret.
  • 19. mars: «Fyr og flamme i Fløgstadåsen» ved Heming Gujord. Om lokal forankring og mottaking av Kjartan Fløgstads bøker i Sauda. Møtet var også ei markering av 500-årsjubileet for boka i Norge. 76 frammøtte på Eldresenteret.
  • april: Kvinner i mannsdominerte miljø. «Opp gangvegen med gnisten og sjømannspresten» ved Anne Lise Skoglund Welde og Anne Grete Hagen. 86 tilhøyrarar på ungdomsskulen.
  • juni: Hans Wedvik fortel om hytteliv på Breiborg før og under krigen. Vårmøte for medlemmar på Breiborg. Sauda trekkspelklubb spelte. Ei stor oppleving for dei 47 medlemmane som møtte.
  • 22. oktober: Kor vart dei av? «Med språket som arbeidsgjevar ved Ola E. Bø». 90 til stades på Eldresenteret
  • 19. november: «Tjue år som prest i Sauda. (1992 – 2012)» ved Arne O. Øystese. Presentasjon av årsskriftet for 2019 ved skriftstyrar Roar Lund. 146 tilhøyrarar til stades i Eldresenteret. Styret er samd om at dette var for mange i salen og at vi ved seinare høve må sette ei grense for kor mange vi kan sleppe inn på møta på Eldresenteret.

Elles:

Aslaug Astad er styremedlem i styret for Rogaland historielag og møter fast på styremøta. Og ho er også varamedlem i Landslaget for lokalhistorie. Ho er redaksjonsmedlem i Lokalhistorisk årbok for Rogaland.

I 2019 har sogelaget hatt eit godt samarbeid med Ryfylkemuseet. Vi har møtt representantar for museet i samband med opninga av utstillinga i Industriarbeidarmuseet, «Under røyken», og vi har tatt på oss å vere guidar på museet utanom den ordinære sommarsesongen fire gongar.

Aslaug Astad, Marit Rusten Birkeland, Wenche Johnsen og Liv Kari Sollie deltok om «Frivillighet» i Norge 12. november.

Vi har også svart Landslaget for lokalhistorie på ei kartlegging av lokallagas historie.

Årsmøtet i februar vedtok å gjere slutt på ektefellemoderasjon på årskontingenten. Kontingenten er no 200 kr for alle. Det blei også vedteke å gje medlemmane 50 kr i avslag på prisen for eitt årsskrift.

Sauda februar 2020

Roar Lund, skrivar

Øystese i sogelaget

Tysdag kjem «gamlepresten» tilbake til Sauda. Arne O. Øystese var prest i Sauda frå 1992 til 2012. Då han kom til bygda, gjekk det ikkje lang tid før «alle» visste kven presten var. Sjølv var han også svært glad i å lære folk å kjenne.

Som prest fekk eg møte menneske ved dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Når ein dessutan er interessert i menneske, så var det framifrå høve til å bli kjend. Åra i Sauda var på denne måten særs verdifulle, seier Øystese.

Øystese er ein aktiv pensjonist no, med både sommarjobb og vinterjobb. Sist sommar vikarierte han i «Høga nord», i Trondenes prosti, og om nokre månader drar han og kona den andre vegen, mot sør. Han skal vere prest i sjømannskyrkja i Arguineguin på Gran Canaria.

Men før det vil altså Arne O. Øystese møte gamle soknebarn og alle andre interesserte i sogelaget. «Tjue år som prest i Sauda» er overskrifta denne tysdagskvelden. Ikkje tilfeldig har han sett «Menneske eg møtte» som undertittel.

Deretter blir det tid for sogelagsmat og kaffidrøs, før skriftstyraren slepp til for å presentere «Årsskrift for Sauda sogelag 2019». Og som vanleg, alt blir ramma inn av frisk allsong.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 19. november
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret

Bø i sogelaget

Tysdag kjem Ola E. Bø til sogelaget. For mange er han sjølve «Røysta frå Sauda», ein velkjend radiostemme på 1980-talet. Han var også leiar i Noregs Mållag eit par år innimellom. Frå 1991 til han blei pensjonist, var han knytt til Det Norske Teatret som omsetjar, språkrettleiar og dramaturg.

– Frå Sauda, og så blei du ikkje metallurg, men dramaturg?

– Det stemmer det. Eg har hatt språket som arbeidsgjevar gjennom heile mitt yrkesaktive liv, svarar Ola E. Bø på telefon frå Oslo.

Etter at Ola gjekk ut av Sauda gymnas i 1967, gav han seg studia i vald i Bergen. Då hadde han alt med seg ei solid nynorskspråkleg ballast frå heimen. Både mor Marta og far Einar O. var språkmedvitne nynorskfolk, begge med bakgrunn frå folkehøgskular. Og så vaks interessa for nynorsken vidare  i Sauda mållag i gymnastida.

Det er altså ikkje overraskande at Ola E. Bø har valt nett «Med språket som arbeidsgjevar» som overskrift denne kvelden. Tysdag får vi høyre meir om kor det vart av Ola E. Bø, og korleis yrkeskarrieren som arbeidskar for nynorsken arta seg.

Og så byr vi som vanleg på sogelagsmat og allsong. Og songtekstane blir på nynorsk – garantert.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 22. oktober
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret