Elvflåt II

Skulegata 9

gnr 28 / bnr 199
Byggjeår: 1937
Bruk: Bustad, elektisk forretning, klesforretning, blome- og planteforretning

Byggjegrunnen dette huset vart reist på., tilhøyrde opphavleg garden til Daniel Fløgstad, som låg sentralt pa Øyra. Seinare var det Kornelius Fløgstad som overtok det som var att av gardsbruket, etter at eit stort areal på Øyra vart selt ut som verdfulle tomter. Det var svogeren til Kornelius Fløgstad, Kurt Geelmuyelen, som bygde «Elvflåt» 11 i 1937. Huset, som nå er eit kombinert forretnings- og bustadhus, var fyrst eit reint bustadhus og innreidd med fire husvære, to i fyrste og to i andre høgda. Dessutan er det to loftsrom som også tidlegare vart leigde ut.

Her ser ein husa i Skulegata på rekkje og rad: Lengst til venstre (i krossen der Skulegata og Brugata møtest) er Lundvang, så kjem Elvarhøgdi. Vidare følgjer Elvflåt II, Elvflåt I, Heimfred og Mollatun.

I 1942 seide Geelmuyden huset til bokhaldar Helge Havik som hadde bygget til 1947, då det vart kjøpt av eigaren til Grand kolonial («varelageret»), kjøpmann Bjarne Dybdal-Holthe, som saman med kona Kari (f. Hjelle) og barna Årstein og Tor Olav flytte inn i det eine husværet i andre høgda. I 1956 gjorde Dybdal-Holthe ei ombygging. Fyrste høgda vart ominnreidd til forretningslokale. Den som fyrst opna forretning her, var Georg Stang. Han dreiv bok- og papirhandel i huset i fleire år. Då han avvikla verksemda si i 60-åra og reiste til Bergen, var det Sauda Elektriske Forretning som overtok lokalet og brukte det hovudsakleg som avdeling for fjernsyns- og radioapparat.

I andre høgda vart det også gjort ei ominnreiing. I staden for to hustader vart heile etasjen ominnreidd til eitt husvære for huslyden Dybdal-Holthe. Etter at Bjarne går bort i 1965, er det kona, Kari, som sit som eigar av huset til ho døyr i 1981. Då er det den eldste sonen, Årstein, som overtek eigedomen. Han leigde bort bustaden i andre høgda, medan kona, Ingebjørg (f. Eie), seinare kom til å gjera bruk av forretningslokalet til eige føremål.

Då «Triangelbygget» på andre sida av gata vart bygt, hadde ikkje Sauda Elektriske Forretning lenger bruk for å leiga eit tilleggslokale. Derfor avvikla firmaet utsalslokalet for fjernsyn og radio i huset til Dybdal-Holthe. Den som då flytter inn, er Betty Knutsen med sin klesforretning. Då ho flytter ut, er det Ingebjørg Dybdal-Holthe som overtok lokalet. Ho spesialiserer seg i barneklede. Ho dreiv forretninga i om lag 10 år. Da ho avviklar tidleg i 90-åra, vart huset sett til Heidi Huse som driv blome-, plante- og dekorasjonsforretning i fyrste høgda. Ho gjer sjølv bruk av husværet i andre høgda og dei to loftsromma.

Kjelde: Tre gater på Øyra


Utsnitt frå Norges bebyggelse

Bygningane på Øyra

Les om dei andre bygningane på Øyra ved å klikka på knappen under.