Ny bok!

Åbø, bøane mellom elvane var bondelandet som blei by. Då driftige kraftspekulantar kring 1915 slo seg saman med amerikansk storindustri og slukte både fossefall, hamna der Søndenå rann ut og flatene ved Klubben, trong dei enda meir plass og armslag. For Stortinget hadde sett klåre vilkår for at Saudefaldene og Electric Furnace Company Ltd skulle få sette dei storindustrielle planane ut i livet. Selskapa var plikta til «å skaffe arbeiderne sundt og forsvarlig husrum». Det skulle bli ein «bymessig bebyggelse». Og etter kvert kom det som gjerne høyrer til i ein «by»: regulerte gater, parkanlegg, skule, sjukehus, bibliotek, forsamlingshus, idrettsanlegg og EFP sin eigen kolonialbutikk, Varelageret.

Forsamlingshuset var for funksjonærane. I Sauda klubb møttest dei som var «eigna» til det. Dei time løna møttest utanfor villabyen, på Folkets Hus. Arbeidsfolk flokka seg ikkje kring tennisbanen. Dei hadde sitt eige idrettslag, Sauda Arbeideridrettslag.

Ein gong visste dei som budde i Åbøbyen kor dei høyrde til i det sosiale hierarkiet. No er det meste av spora etter det institusjonaliserte klasseskiljet i Sauda borte.

Åbøbyen er eit pulserande, levande museum. Sjølv om hagebyen speglar industrihistoria i Sauda, er han også i stadig endring. Det er ikkje lenger ein funk­sjonær på smelteverket som bestemmer kven som skal få tapet på veggane og kven som må klare seg med måling. Inga Byavdeling klippar hekkar og målar hus for bebuarane.

No er det Åbøbyens vener som jobbar for å føre Parken tilbake til det han ein gong var – eit vakkert grøn lunge til glede for alle i bydelen. Ein venegjeng vil redde Sauda Klubb – foreininga som heldt til der er blitt historie. Varelageret er ein sosial møtestad. Og Åbøbyens bibliotek i etasjen over har for lengst levert boksamlinga si til det kommunale biblioteket. Ten­nisbanane er ubrukelege. Sauda Arbeideridrettslag og Sauda idrettslag la ned stridsøksa i 1939. Idrettslaget er for alle.

Sauda sogelag har gitt ut årsskrift kvart år sidan 1981. I dette skriftet har vi samla og redigert nokre av dei artiklane som har handla om Åbøbyen.

Redaktør Roar Lund

Berre Kirsten Hellerdal Fosstveit sin artikkel om Sauda Klubb er ny. Ein stor takk til alle artikkelforfattarane, og ein spesiell takk til Kirsten for god hjelp til å finne eigna biletmateriale.

Boka er i sal hos Sauda Bok & IT. Pris 200 kr.

Du kan også bestilla boka ved å senda epost til sauda.sogelag@gmail.com eller ved å fylla ut skjema (klikk på knappen under):

Åbøbyens venner

I vår vart det skipa ei interesseforeining som heiter Åbøbyens venner. Dette skriv ein av stiftarane, Kåre Rød, om foreininga:

Åbøbyens venner er en frivillig medlemsforening som primært skal arbeide med å:

  • Bidra til at viktige kulturminner tilknyttet industrietablering tidlig på 1900-tallet i Sauda blir tatt vare på.
  • Motivere, planlegge og koordinere dugnadsarbeid som tar vare på og utvikler park- og friområder i Åbøbyen i tråd med kulturhistorien.
  • Bidra til bo- og opplevelseskvaliteter i Åbøbyen til glede for fastboende og besøkende.

Styret består av: Odd Magne Lønseth, Oskar Waage-Pettersen, Kristian Landro, Kåre Rød.

Styrets oppgave er: Gjennomføre en forstudie på vegne av Sauda kommune for kartlegging av utbedringer og tiltak ved en opprusting. Gjelder spesielt: Sneaths Park, tennisbanene, friområdene i Wergelandsveien og Kongsveien. Forstudien skal beskrive tekniske utbedringer inkludert anskaffelser, inneholde kostnadsvurderinger og peke på alternativer for finansiering.

Vil du vera med i Åbøbyens venner?

Medlemskontingenten for 2020 er 100 kr. Betal med nettbank eller Vipps:

  • Nettbank: Betal inn til konto 3633.68.47588.
  • Vipps: Søk etter «Åbøbyens venner».

Vinnarar av spørrekonkurranse

Etter at skiltløypa var opna kunne ein prøva seg på ein spørrekonkurranse med 15 spørsmål – eit for kvart skilt. Svara på spørsmåla fekk ein ved å gå løypa og lesa på skilta.

Me har trukke ut tre vinnarar av konkurransen:
  • Olaug Drarvik
  • Trygve Aartun
  • Borghild Stråtveit Refvik
Kvar av vinnarane får eit gåvekort på 500 kr.

Takk til alle som deltok!

Opning av byvandringsløype i Åbøbyen

Laurdag kjem riksantikvaren til Sauda. Her skal ho sjå på den verneverdige kraftstasjonen i Søndenåhavn, Stasjon lll og på Folkets Hus. Og så skal ho klippe snor i Åbøbyen. Litt over klokka 1400 utstyrer Sauda sogelag riksantikvar Hanne Geiran med saks, så skal ho klippe over ei snor spent tvers over Wergelandsveien, og vipps, så vil løypa i Åbøbyen vere opna for «fri ferdsel».

Skilt nr 1

I 2019 feirar Sauda sogelag sitt 40-årsjubileum. I samband med jubileet vil sogelaget gi ei gåve til saudabuen, og det blei ei byvandringsløype gjennom hele bygda sin stoltheit – vakre Åbøbyen. Med raus økonomisk støtte frå Sparebankstiftelsen Sauda og solid eigeninnsats frå sogelaget, er no 15 skilt sett opp kring i Åbøbyen. På skilta kan ein lese lokalhistoria til området, om arkitektur, butilhøve, parkar og grøntanlegg, skular, idrettsanlegg og forsamlingshus. Også bileta på skilta fortel historie, dei har Sauda lokalarkiv skaffa fram.

Laurdag ettermiddag blir det fin fest for store og små der Haakonsgaten og Wergelandsveien møtest. Og til fine festar høyrer både kulturelle innslag, ein kaffiskvett og noko å bite i.

Og når festen er over, kan dei som vil få seg eit spørjeskjema, følgje løypa rundt og så svare på spørsmåla. Blant dei mange som sikkert har alt rett, blir det trekt ut tre rause premiar.

Vel møtt i Åbøbyen laurdag!

– Roar Lund


Dato: Laurdag 21. september
Tid: Kl 14:15
Stad: Krysset mellom Haakonsgaten/Wergelandsveien